فهرست بستن

پنل های خرید وب سایت

پنل های خرید وب سایت

وب سایت شخصی

طراحی وب سایت شخصی 10 صفحه ای
1/000/000
تومان
 • دارای 10 صفحه وب دلخواه
 • مدت زمان وب سایت یک سال
 • فضای ذخیره سازی محتوا 2 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 20 گبگابایت
 • 1 ماه پشتیبانی رایگان
 • مخصوص دامنه های "ir."
 • ارسال ایمیل رایگان
 • هزینه تمدید وب سایت سالانه 450.000 نومان
پنل شماره 1

وب سایت شخصی

طراحی وب سایت شخصی 10 صفحه ای
1/500/000
تومان
 • دارای 10 صفحه وب دلخواه
 • مدت زمان وب سایت یک سال
 • فضای ذخیره سازی محتوا 4 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 40 گسگابایت
 • 2 ماه پشتیبانی رایگان
 • مخصوص دامنه های "ir."
 • ارسال ایمیل رایگان
 • هزینه تمدید وب سایت سالانه 550.000 نومان
پنل شماره 2

وب سایت فروشگاهی

طراحی وب سایت فروشگاهی 10 صفحه ای
2/000/000
تومان
 • دارای 10 صفحه وب دلخواه
 • دارای پنل ثبت نام کاربران
 • دارای صفحه سبد خرید
 • دارای ساب دامین ناحدود
 • مدت زمان وب سایت یک سال
 • فضای ذخیره سازی محتوا 2 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 20 گیگابایت
 • 1 ماه پشتیبانی رایگان
 • مخصوص دامنه های "ir."
 • ارسال ایمیل رایگان
 • هزینه تمدید وب سایت سالانه 450.000 نومان
پنل شماره 3

وب سایت فروشگاهی

طراحی وب سایت فروشگاهی 15 صفحه ای
2/500/000
تومان
 • دارای 15 صفحه وب دلخواه
 • دارای پنل ثبت نام کاربران
 • دارای صفحه سبد خرید
 • دارای ساب دامین ناحدود
 • مدت زمان وب سایت یک سال
 • فضای ذخیره سازی محتوا 4 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 40 گیگابایت
 • 2 ماه پشتیبانی رایگان
 • مخصوص دامنه های "ir."
 • ارسال ایمیل رایگان
 • هزینه تمدید وب سایت سالانه 550.000 نومان
پنل شماره 4

وب سایت با موضوع دلخواه

طراحی وب سایت با موضوع دلخواه 20 صفحه ای
3/300/000
تومان
 • دارای 20 صفحه وب دلخواه
 • دارای پنل ثبت نام کاربران
 • دارای طراحی و پنل های دلخواه
 • مدت زمان وب سایت شش ماه
 • فضای ذخیره سازی محتوا نامحدود
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • 3 ماه پشتیبانی رایگان
 • مخصوص دامنه های "ir."
 • ارسال ایمیل رایگان
 • هزینه تمدید وب سایت هر شش ماه 600.000 نومان
پنل شماره 5